ĐỊNH NGHĨA CÁC KHÁI NIỆM THỰC TẾ ẢO VR, AR, MR VÀ XR?

Hiện nay, công nghệ phát triển ngày càng nhanh và việc ứng dụng thực tế ảo vào đời sống ngày càng...