Mastercard loại bỏ tên khỏi logo

Công ty Mastercard đang tiến hành xoá tên khỏi logo của mình trong hầu hết các bối cảnh, chỉ để lại...