Một số event áp dụng cho chiến dịch ra mắt sản phẩm mới

1 – Họp báo Là công việc hầu hết các công ty khi ra mắt sản phẩm đều nghĩ đến đầu tiên, là hoạt động...